Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet. För oss är det därför viktigt att även du som leverantör arbetar hållbart. Vi har tagit fram en uppförandekod, som innehåller de krav vi ställer på våra leverantörer. Läs mer på sidan Vårt ansvar.

Byggvarubedömningen
Sveriges största och viktigaste fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av varor. Med en gemensam standard för bedömningar och ett lättanvänt systemstöd för att söka miljöbedömda varor är ambitionen att morgondagens hus ska byggas och förvaltas med enbart miljöbedömda produkter. Systemet kallas Byggvarubedömningen. Du som leverantör och extern projektledare till Vasakronan ska ha registrerat medlemskap i Byggvarubedömningen.

Ett konto skapas via Byggvarubedömningens hemsida: https://www.byggvarubedomningen.se/login/

Byggvarubedömningen tillhandahåller ett webbaserat verktyg som underlättar val av bygg- och förvaltningsmaterial som är bra för miljön. I databasen finns miljöbedömningar för de mest använda produkterna/varorna som används inom fastighetsbranschen.

Om material som används i projektet inte klarar Byggvarubedömningens krav ska detta motiveras.

Återbruk
Vasakronan vill bidra till ett ökat återbruk när vi river och renoverar. Det finns olika produktgrupper eller typvaror som är speciellt lämpliga att återanvända i stor skala på grund av stor efterfrågan, de är standardiserade, de är lätta att demontera och återanvända och de ger stora miljövinster.

1.Glaspartier
2.Akustikskivor
2.Galler & smide
3.Belysning
4.Dörrar
5.VVS
6.Beslag, dörrautomatik, dörrhantag
7.Golv
8.Möbler

Kompanjonen kan se en möjlighet att återbruka andra varor än ”typvaror”, ex spiraltrappa, receptionsdisk osv. En rivningsinventering behöver genomföras för att besluta vilket material som går att återbruka i lokalen och planera för demontering och bortforsling. För mer information se foldern Vägledning för återbruk.

Vasakronan har ingått ett avtal med Kompanjonen AB för återbruk av material i projekt.

Återbruksprocessen ser ut som nedan:

Preliminär inventering
Kompanjonen kommer till lokalen eller fastigheten innan hyresgästen har flyttat ut. Kompanjonen gör en preliminär inventering med mål att fastställa om det finns material som kan återbrukas/säljas vidare, och om ett återbruksuppdrag ska startas. Om uppdrag ska startas, skapas en preliminär återbruksrapport och en grov tidplan för uppdraget sätts upp. Preliminär återbruksrapport skickas till PL/EPL. Medverkande vid preliminär inventering är Kompanjonen, PL, EPL och ev involverad Arkitekt.

Inventering
Kompanjonen gör en skarp inventering av lokalen eller fastigheten vid tiden då hyresgästen ska flytta ut/har flyttat ut. Material som ska återbrukas märks ut fysiskt i lokalen/ fastigheten. Tidplan för demontering av material samt vem som ska utföra demonteringen koordineras. Den preliminära återbruksrapporten uppdateras och blir skarp och skickas till PL/EPL. Medverkande vid skarp inventering är Kompanjonen, PL, EPL och ev involverad Arkitekt.

Demontering
Demontering av material som ska återbrukas sker företrädesvis av Kompanjonen eller demonteringsfirma som Kompanjonen anlitat. Kompanjonen står i dessa fall för och hanterar allt: demontering, paketering, bortforsling och frakt. I vissa fall anlitar Vasakronan själva en demonteringsfirma. I dessa fall ska Kompanjonen bistå med guide/coach så att demonteringen går rätt till samt står för emballage för paketering och bortforsling/frakt. Återbruksrapporten uppdateras till status demontering och skickas till PL/EPL. Kompanjonen hämtar demonterat material på anvisad plats i fastigheten.

Sålt material
Kompanjonen säljer det återbrukade materialet i sin webbutik, butik eller telefon. Vasakronan kan handla material från Kompanjonen.

Scenarion för demontering:

Kompanjonen demonterar (rekommenderas)

 • Kompanjonen anlitar firma som demonterar.
 • Kompanjonen står för demonteringskostnad samt för paketering och bortforsling.

Vasakronan demonterar

 • Vasakronan anlitar firma som demonterar.
 • Kompanjonen bistår kostnadsfritt med guidning vid demontering.
 • Kompanjonen står för kostnad för paketering och bortforsling.
 • Kompanjonen ersätter Vasakronan med en schablon per styck och per typ av återbrukat material som kompensation för utgift demontering. För andra varor än “typvaror”, tex spiraltrappa, görs en separat överenskommelse om ersättning.

Kompanjonen hämtar demonterat material från lokal/förråd

 • Vasakronan har ett förråd eller lager med redan demonterat material.
 • Kompanjonen inventerar.
 • För material som bedöms kunna återbrukas står Kompanjonen för kostnad för paketering och bortforsling.
 • Kompanjonen ersätter Vasakronan med en schablon per styck och per typ av återbrukat material som kompensation för utgift demontering. För andra varor än “typvaror”, tex spiraltrappa, görs en separat överenskommelse om ersättning.

Kompanjonen lagerhåller demonterat material

 • Kompanjonen kan i vissa fall lagerhålla återbrukat material enkom för Vasakronan.
 • Lagerhållning ska överenskommas separat.

Vasakronan köper återbrukat material av Kompanjonen

 • Vasakronan kan köpa återbrukat material från Kompanjonen.

Kontaktperson hos Kompanjonen AB är: Per Håkansson (VD); per@kompanjonen.se, 0709 31 71 87.