Ekonomiskt ansvar

Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, och bidrar därigenom till det offentliga pensionssystemets finansiering. Uppdraget från ägarna är att ge en långsiktigt hög och riskavvägd avkastning, med hållbarhet som en integrerad del av verksamheten.

Ekonomiskt resultat (EC1)

Att vi tar ett ekonomiskt ansvar för vår verksamhet och har stabila och sunda finanser är en grundförutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Det är också viktigt för att vi ska kunna agera långsiktigt och kunna möta de ekonomiska förväntningarna från andra intressenter.

Det är Vasakronans vd och ledningsgrupp som har det övergripande ansvaret för att verksamheten styrs mot de finansiella målen. Utfallet följs upp kvartalsvis i samband med delårsrapporter och genom uppföljning av interna styrparametrar som fastställts för verksamheten.

Det övergripande finansiella målet är en avkastning som, i förhållande till risken, är högre än den avkastning ägarna kan få från andra jämförbara placeringsalternativ. Det övergripande ekonomiska målet är en totalavkastning på minst 6,5 procent per år. Totalavkastningen ska dessutom vara minst 0,5 procentenheter högre än utfallet för branschen i övrigt, mätt som genomsnittet enligt IPD Svenskt Fastighetsindex (exklusive Vasakronan). Utvärdering görs på det genomsnittliga utfallet över rullande tioårsperioder, tillsammans med en uppföljning och analys av utfallet för varje enskilt år. För mer information se sidan 10-11 samt 33 i årsredovisningen för 2016.

Vasakronan AB (publ) är ett onoterat bolag. Då finansiering av verksamheten delvis sker genom kapitalmarknaden, via obligationer registrerade vid Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen), följer vi Stockholmsbörsens regler för informationsgivning samt övriga tillämpliga lagar och förordningar som gäller för publika aktiebolag i Sverige. Vasakronan ska lämna relevant, tillförlitlig, korrekt och aktuell information till alla intressenter. Information som bedöms påverka värderingen av företaget ska publiceras utan dröjsmål.

Klicka på bilden för större format

Värden i verksamheten skapas genom förvaltning och utveckling av fastigheterna, kompletterat med en aktiv transaktionsverksamhet. Det skapade ekonomiska värdet i Vasakronan utgörs främst av hyresintäkter, investeringar och värdeförändringar på fastigheterna. Detaljerad information om Vasakronans finansiella ställning finns i bolagets finansiella rapporter på sidorna 67-79 i årsredovisningen för 2016. Det skapade ekonomiska värdet under 2016 har fördelats i enlighet med diagrammet ovan.

I fördelat värde till ägarna avses den utdelning som lämnats till ägarna, vilken också är att betrakta som ett värde till det offentliga. I posten ”Offentliga sektorn” i diagrammet ovan ingår bland annat fastighetsskatt, tomrättsavgäld och moms. Under 2016 uppgick fastighetsskatten till totalt -544 (-474) mkr varav 487 (429) mkr har fakturerats hyresgästerna.

Skatter

Skatt är en lagstiftad kostnad i verksamheten som påverkar avkastningen, samtidigt som den också är en ansvarsfråga som kan påverka bolagets rykte och anseende. Med skatt avses inkomstskatt, moms, fastighetsskatt, stämpelskatt, reklamskatt och källskatt.

Det är styrelsen som har det övergripande ansvaret för hanteringen av skatter.

För att säkerställa en hantering av skattefrågor som är i linje med att kravet på hög avkastning uppnås, samt att bolaget uppfyller de krav som ställs på en ansvarsfull samhällsaktör, har styrelsen fastställt en skattepolicy med följande riktlinjer för skattehantering:

  • Skatt ska hanteras i enlighet med gällande lagar och regler.
  • Skatt ska kontrolleras samt redovisas och betalas korrekt.
  • Skatt är en kostnad som ska effektiviseras i enlighet med gällande skattelagstiftning. Någon aggressiv skatteplanering ska inte ligga till grund för hanteringen av skattefrågor.
  • Skatt är en konsekvens av de affärsmässiga beslut som fattas. Utvärdering av skattehantering ska därför ske som en integrerad del vid bolagets affärsmässiga beslut och allmänna riskhantering. Denna utvärdering ska även beakta varumärkes- och anseenderisker.
  • Kontakter med Skatteverket och andra myndigheter ska präglas av öppenhet och transparens.
  • Vasakronan ska ställa krav på att anlitade leverantörer och entreprenörer följer gällande skattelagstiftning.
  • Vasakronan ska för sina intressenter öppet beskriva de principer som styr skattehanteringen och den skatt som betalas.

Vasakronans verksamhet bedrivs enbart i Sverige varpå land för land-redovisning av betald skatt inte är tillämpbart.

Vasakronan är idag inte föremål för några skatteprocesser. För mer information om bokförda skatter se not 17 på sidan 89 i årsredovisningen.

Donationer och sponsring

Under året har frivilliga bidrag och investeringar i samhället i form av gåvor och bidrag lämnats till olika organisationer. De två största bidragen under 2016, om totalt 650 tkr, gick till Löparakademin och Mitt Liv. Löparakademin är en ideell förening som stöttar ungdomar i socialt utsatta områden. Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald.