Sammanfattning av Vasakronans hållbarhetsdata 2016

Vasakronans redovisning av hållbarhetsdata följer riktlinjerna från den internationella organisationen Global Reporting Initiative (GRI) version G4. Riktlinjerna kan följas på två olika nivåer, Core eller Comprehensive och Vasakronans redovisning är upprättad på tillämpningsnivå “Core”. I enskilda fall har all information som ramverket kräver inte kunnat tas fram och redovisas. Dessa undantag framgår av GRI-index.

Vasakronans målsättning är att driva verksamheten på ett hållbart sätt, och beskrivningen av hållbarhetsarbetet är därför, så långt det är möjligt, integrerad i Vasakronans årsredovisning.

Som ett komplement till presentationen i årsredovisningen hittar du här information om hur vi styr, målsätter och följer upp vårt hållbarhetsarbete. Ytterligare information hittar du på vasakronan.se i GRI-index och under Vårt ansvar.

Planering, styrning och uppföljning

Vasaskronan ska driva sin verksamhet på ett hållbart sätt. Planering, styrning och uppföljning av hållbarhetsarbetet följer därför organisationsstrukturen med en tydlig delegering av ansvar och befogenheter, via ett ledningssystem som består av policyer, riktlinjer, övergripande mätbara mål samt detaljerade handlingsplaner.

Utöver det finns även ett antal externa lagar, riktlinjer och regelverk som styr vår verksamhet. Under året har även FN:s globala hållbarhetsmål lagts till som ett av regelverken och ett arbete pågår med att implementera dem i strategi, målsättningar och handlingsplaner.

Klicka på bilden för större format

Klicka på bilden för större format

Klicka på bilden för större format

Varje år genomförs affärsplaneringar runtom i bolaget som fokuserar på utvecklings- och förbättringsområden i verksamheten. Baserat på affärsplanerna fastställs mål inom områdena ekonomi, miljö och socialt. Inriktningen på målen kan variera över tid och uppföljning sker löpande under året. För mer information om mål och strategier, se sidorna 8-11 i årsredovisningen för 2016.

Klicka på bilden för större format och mer utförlig information

Klicka på bilden för större format och mer utförlig information

Klicka på bilden för större format och mer utförlig information

 

Intressentdialog (G4 24-27) och väsentlighetsanalys (G4 18-19)

Att kartlägga och analysera våra intressenters förväntningar på Vasakronans verksamhet är en förutsättning för att vi ska nå våra mål och styra verksamheten på rätt sätt. Det är också grundläggande för att vi ska uppfylla vår ambition att bidra till en hållbar utveckling. Därför för vi löpande en dialog med våra viktigaste intressenter, som är:

 • Våra hyresgäster
 • Våra ägare
 • Våra medarbetare
 • Våra långivare
 • Våra leverantörer
 • Samhällsaktörer, till exempel myndigheter och kommuner där vi är verksamma

I dialog med intressenterna har vi identifierat de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna för vår verksamhet. Som ett komplement till intressentdialogen bevakas den allmänna utvecklingen inom hållbarhetsområdet. Vi bevakar även övriga fastighetsföretag och andra branscher, allt i syfte att identifiera eventuella frågor som kan vara av väsentlig betydelse för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt.

Klicka på bilden för större format

Sedan 2014 redovisar vi vår påverkan på ekonomi, miljö och samhälle enligt GRI:s riktlinjer G4. Utgångspunkten för GRI G4 är väsentlighet. För att säkerställa att vi redovisar de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna genomförde vi 2014 en omfattande intressentdialog med fokus på rapportering av bolagets hållbarhetsfrågor.

I intressentdialogen utgick vi från ett brett urval hållbarhetsfrågor för att avgöra om de verkligen är väsentliga, för oss och våra intressenter. Baserat på urvalet genomfördes djupintervjuer med ett 20-tal representanter från våra olika intressenter. Resultatet från intervjuerna analyserades och diskuterades sedan i en workshop med relevanta personer inom Vasakronan.

Detta resulterade i en lista över de prioriterade väsentliga hållbarhetsfrågor som bör ingå i vår hållbarhetsredovisning. Resultatet av väsentlighetsanalysen har förankrats i bolagets ledning.

Inför 2016 års redovisning har vi gjort en utvärdering av väsentlighetsanalysen för att bedöma om den fortfarande är aktuell. Utvärderingen visade att skattehantering, vatten samt kundernas hälsa och säkerhet är nya områden som bedöms väsentliga att redovisa. Dessa ingår därför i redovisningen från och med 2016. I övrigt visade utvärderingen att de hållbarhetsfrågor som identifierats sedan tidigare fortfarande är aktuella.

Listan över de, för Vasakronan prioriterade, väsentliga hållbarhetsfrågorna att redovisa är:

 • Ekonomiskt resultat
 • Skattehantering
 • Material och utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen
 • Energi
 • Vatten
 • Utsläpp
 • Avfall
 • Märkning av produkter och tjänster
 • Leverantörsbedömningar gällande miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter
 • Klagomålsmekanismer avseende arbetsvillkor och mänskliga rättigheter
 • Mångfald och lika möjligheter
 • Antikorruption
 • Kundernas hälsa och säkerhet

Det är viktigt att poängtera att Vasakronan arbetar strukturerat och långsiktigt med en rad andra hållbarhetsfrågor även om de i väsentlighetsanalysen inte framkom som väsentliga hållbarhetsfrågor att redovisa. Exempel på ett sådant område är förhindrande av barnarbete, där risken och påverkan i och från verksamheten bedöms som låg.

Under 2017 kommer en ny intressentdialog att genomföras där representanter från samtliga intressentkategorier kommer att bjudas in till en workshop för att diskutera förväntningar på Vasakronans verksamhet.

Avgränsningar (G4 20-21)

Vasakronans verksamhet har både en direkt och en och indirekt ekonomisk, miljömässig och social påverkan i olika delar av värdekedjan. För att vår rapportering ska vara tydlig och hanterbar har följande avgränsningar gjorts.

Vår ekonomiska påverkan omfattar enbart Vasakronans verksamhet.

Vår miljömässiga påverkan sker både inom den egna verksamheten, i leverantörsledet samt hos våra hyresgäster. Materialanvändning avser det material som är inköpt av våra leverantörer till våra ny- och ombyggnadsprojekt. Den energiförbrukning vi rapporterar avser främst den energi som används i våra fastigheter i form av el för fastighetsdrift, värme samt kyla, men även den energi som förbrukas på våra egna kontor. Vattenanvändningen omfattar hyresgästernas vattenförbrukning. Utsläppen av växthusgaser omfattar både de som kan kopplas till vår egen verksamhet i form av energiförbrukning och transporter. Dessutom gör vi en uppskattning av utsläppen som kommer från våra hyresgästers energiförbrukning och avfall samt en uppskattning av utsläpp hänförliga till materialanvändning, avfall och transporter i de ny- och ombyggnadsprojekt som sker i leverantörsledet. Inom avfall rapporterar vi det avfall som vi tar hand om från våra hyresgäster. Dessutom rapporteras det avfall som uppstår i projektverksamheten i leverantörsledet.

Utvärdering av leverantörer sker inom den egna verksamheten och vår rapportering avser vårt eget arbetssätt och våra slutsatser som vi drar från utvärderingar och leverantörsbesök. Hur leverantörerna själva presterar avseende hållbarhet är inget som vår rapportering omfattar.

Vår sociala påverkan sker framför allt hos vår egen personal men också hos alla de människor som verkar i våra fastigheter samt medarbetare hos våra leverantörer. Vår rapportering på mångfald avser enbart den egna organisationen. Klagomålsmekanismen för arbetsvillkor och mänskliga rättigheter avser vår rutin för insamling och hantering av eventuella klagomål. Rapporteringen av antikorruption omfattar enbart vår rutin för insamling och hantering av eventuella bekräftade fall av korruption. Resultat från kundundersökningar avser vår egen utvärdering av hyresgästernas nöjdhet. Andelen miljöcertifieringar omfattar enbart miljöcertifieringar i våra egna fastigheter.