Finansiering

Vasakronan är en av de största låntagarna bland svenska företag. Upplåningen per 30 september 2017 uppgick till 59 mdkr. Vasakronan ägs av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.

Vasakronans upplåningsstrategi är att ha en diversifierad finansiering med upplåning både i kapital- och bankmarknad med goda reserver i form av bekräftade teckningsåtaganden.

Vasakronan erbjuder marknaden kontinuerliga emissioner av företagscertifikat och obligationer. Obligationer med en kort återstående löptid förlängs gärna på längre löptider. Med frekventa, mindre emissioner erhålls en jämnare förfallostruktur i låneportföljen, vilket minskar finansieringsrisken.

Om du har frågor angående Vasakronans finansiering är du välkommen att kontakta
vår finanschef Thomas Nystedt.