Revisor

Extern revision

Den valda revisorn granskar årsredovisning, koncernredovisning och bokföring, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och dotterbolagens årsredovisningar samt avger revisionsberättelse. Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen, internationella revisionsstandarder och god revisionssed i Sverige.

Vid årsstämman 2017 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisorer, med Helena Ehrenborg som huvudansvarig revisor.