Ersättning vd och ledningsgrupp

Principer för ersättning

Årsstämman beslutar om principer för ersättning till verkställande direktören och övriga i ledningsgruppen. Löner och andra ersättningar till ledningsgruppen, inklusive verkställande direktören, utgörs enbart av fast lön utan rörliga ersättningar. Vid revisorernas granskning av gällande principer, inför årsstämman 2017, har konstaterats att riktlinjerna som fastställts på årsstämman 2016 har följts.

För mer detaljerad information om ersättningar till ledningsgruppen, se not 9 på sidan 86 i Vasakronans årsredovisning 2016.