Bolagsstämma

Kallelse

Aktieägarnas inflytande sker genom deltagande vid bolagsstämmor som är det högsta beslutande organet. Enligt bolagsordningen hålls årsstämman, senast inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Vid årsstämman väljs styrelse och revisor, och beslutas om ersättningar till dessa samt principer för ersättning och andra anställningsvillkor för vd och bolagsledning. Extra bolagsstämma hålls om någon av ägarna begär det eller om styrelsen anser att det finns skäl för det.

Senaste årsstämman

Den senaste årsstämman hölls den 3 maj 2017 på Vasakronans huvudkontor i Stockholm. Samtliga aktier och revisorer var representerade. Räkenskaperna för 2016 fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Beslut fattades också om val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvode till styrelse- och utskottsledamöter och revisorer. Vidare valdes ledamöter till revisions- och ersättningsutskottet. Dessutom fastställdes principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt en instruktion för valberedningen.