Bolagsordning

Utgångspunkt för verksamheten

Bolagsordningen anger att verksamheten är ”att – direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda bolag, eller genom inköpta tjänster – äga, utveckla och förvalta fast egendom samt driva annan därmed förenlig verksamhet, inkluderande bland annat tillhandahållande av servicetjänster.”

Bolagsordningen anger vidare att styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm och bestå av minst tre och högst tio ledamöter. Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår. Årsstämma ska hållas senast inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

Gällande bolagsordning