Kontorsutformningen avgör medarbetarnas effektivitet

Vasakronans senaste kontorsbarometer visar att 47 procent av de som tycker att kontorets utformning påverkar dem negativt känner sig ineffektiva på grund av hur arbetsplatsen är utformad. Drygt hälften anser också att de har svårt att koncentrera sig på sitt arbete.

Kontorsmiljön påverkar i hög grad medarbetarnas prestationer och inställning till företaget. Med rätt planlösning, inredning, ljusförhållanden och temperatur skapas positiva medarbetare som presterar mer och trivs när de går till jobbet. Finns det däremot brister i lokalernas utformning påverkar detta medarbetarna negativt på en mängd olika sätt. Inspiration och kreativitet ersätts av trötthet och huvudvärk.

Arbetsmiljön avgörande för prestation och inställning på jobbet
Vasakronans senaste Kontorsbarometer visar att en bra kontorsmiljö påverkar alla, oberoende av vilken roll man har på företaget. Cheferna upplever i högre utsträckning än medarbetarna att de blir inspirerade och kreativa, medan medarbetarna känner sig mer delaktiga i arbetet.

Fråga:

Vad i ditt kontors utformning påverkar din arbetsprestation positivt? (flera svarsalternativ möjliga)

 1. Stort inflöde av dagsljus: 48 %
 2. Bra belysning: 45 %
 3. Att sitta nära mina kollegor: 42 %
 4. Bra lunch- och fikautrymmen: 38 %
 5. Bra möjligheter att arbeta ostört: 34 %
 6. Bra luft/ventilation: 33 %
 7. Växter: 30 %
 8. Tyst ventilation: 25 %
 9. Bra ytor för spontana möten: 22 %
 10. Tillgång till rum med total avskildhet: 21 %

När kontoret påverkar negativt
Dålig luft, för varmt eller kallt på kontoret, felaktigt ljus eller hur arbetsplatserna placerats, kan däremot påverka arbetsprestationen negativt. Effekterna av kontorslokalernas bristande utformning är många. 52 procent av de som totalt sett påverkas negativt av kontorets utformning upplever att de blir trötta. 51 procent upplever att de har svårt att koncentrera sig. Hela 47 procent uppger att de känner sig ineffektiva på jobbet på grund av lokalernas utformning. Andra effekter är att medarbetare blir allmänt irriterade, sjuka, eller till och med drar sig för att gå till jobbet.

Fråga:

Vad i ditt kontors utformning påverkar din arbetsprestation negativt? (flera alternativ möjliga)

 1. Dålig luft/ventilation: 41 %
 2. För varmt eller kallt: 40 %
 3. Det är bullrigt: 32 %
 4. Dålig/trist inredning: 31 %
 5. Få möjligheter att arbeta avskiljt (koncentration): 29 %
 6. För lite ljus utifrån: 21 %
 7. Brist på vilrum: 20 %
 8. Inga bra fika- och lunchutrymmen: 18 %
 9. Få kreativa ytor (för arbete tillsammans): 15 %
 10. Få ytor för spontana möten: 14 %

Skillnader mellan män och kvinnor
De flesta har en tydlig åsikt om vad i arbetsmiljön som påverkar dem positivt. Generellt klassas möjligheterna till social samvaro högt bland de tillfrågade. Cheferna värderade förutom bra luft/ventilation (38 %), även ytor för spontana möten (29 %). Undersökningen visar också på skillnader mellan könen. Kvinnor värderar till exempel stora fönster och dagsljus mest (52 %), liksom bra lunch- och fikautrymmen (42 %). Män å sin sida tycker att luft/ventilation är viktigare för arbetsprestationen (37 %). Män vill också ha tillgång till tysta rum för total avskildhet (24 %), medan kvinnor trivs bättre med växter omkring sig (35 %).


Kvinnor på kontor värderar följande högre än män, för en positiv arbetsprestation:
Stort inflöde av dagsljus: 52 % (män, 45 %)
Bra lunch- och fikautrymmen: 42 % (män, 35 %)
Växter: 35 % (män, 25 %)

Män på kontor värderar följande högre än kvinnor, för en positiv arbetsprestation:
Bra luft/ventilation: 37 % (kvinnor, 29 %)
Bra ytor för spontana möten: 25 % (kvinnor, 18 %)
Tillgång till tysta rum för total avskildhet: 24 % (kvinnor, 18 %)

Chefer på kontor värderar följande högre än medarbetare, för en positiv arbetsprestation:
Bra ytor för spontana möten: 29 % (medarbetare, 21 %)
Bra ytor för större traditionella möten: 21 % (medarbetare, 14 %)
Gott om mötesrum: 22 % (medarbetare, 15 %)
Bra luft/ventilation: 38 % (medarbetare, 33 %)

Källa: Kontorsbarometern 4, 2009