På gång i huset

Nedan hittar du nyheter om vad som är på gång i huset. Det är dock inte alltid det finns någon nyhet publicerad.

Under rubrikerna till vänster hittar du praktisk fastighetsinformation, och ovanför i bilden finns olika kontaktmöjligheter samt ett formulär för felanmälan.

Informationsbrev från VA SYD/ NCC 2018-08-28

Renovering av dricksvattenledning

Renovering av dricksvattenledning inleds

På uppdrag av VA SYD kommer vi att förnya ledningsnätet för dricksvatten i Södra Förstadsgatan, mellan Regementsgatan och Triangelstorget och anslutning av vattenledning i sidogator till SödraFörstadsgatan.

Arbetet förväntas pågå mellan 28/8 2018 till 16/12 2018.

Alla näringsidkare som har material (exempelvis uteservering eller varor) på Södra Förstadsgatan måste se till att det är bortplockat och inte utgör något hinder för vårt arbete.

Bifogat finner du en karta med etappindelning där det framgår under vilka veckor som arbetet

kommer att pågå. Denna tidplan är preliminär och kan komma att ändras. För uppdaterad

information, se vasyd.se/gågatan.

Vi hoppas att du har överseende med de störningar som arbetet innebär. Har du frågor är du

välkommen att kontakta oss.

Med vänlig hälsning

Christoffer Rosquist, Platschef NCC Mobil 0702-134682Kundservice VA SYD: 040-635 10 00, kund@vasyd.seMer information på vasyd.se/gågatan

På gång i huset

Nedan hittar du nyheter om vad som är på gång i huset. Det är dock inte alltid det finns någon nyhet publicerad.

Under rubrikerna till vänster hittar du praktisk fastighetsinformation, och ovanför i bilden finns olika kontaktmöjligheter samt ett formulär för felanmälan.

Informationsbrev från VA SYD/ NCC 2018-08-28

Renovering av dricksvattenledning

Renovering av dricksvattenledning inleds

På uppdrag av VA SYD kommer vi att förnya ledningsnätet för dricksvatten i Södra Förstadsgatan, mellan Regementsgatan och Triangelstorget och anslutning av vattenledning i sidogator till SödraFörstadsgatan.

Arbetet förväntas pågå mellan 28/8 2018 till 16/12 2018.

Alla näringsidkare som har material (exempelvis uteservering eller varor) på Södra Förstadsgatan måste se till att det är bortplockat och inte utgör något hinder för vårt arbete.

Bifogat finner du en karta med etappindelning där det framgår under vilka veckor som arbetet

kommer att pågå. Denna tidplan är preliminär och kan komma att ändras. För uppdaterad

information, se vasyd.se/gågatan.

Vi hoppas att du har överseende med de störningar som arbetet innebär. Har du frågor är du

välkommen att kontakta oss.

Med vänlig hälsning

Christoffer Rosquist, Platschef NCC Mobil 0702-134682Kundservice VA SYD: 040-635 10 00, kund@vasyd.seMer information på vasyd.se/gågatan

Kundtjänst & felanmälan

Telefon: 020-80 81 82
E-post: kundtjanst@vasakronan.se

Vardagar kl. 8-17
Övrig tid endast akuta ärenden

Felanmälan via formulär

Dina kontaktpersoner

  • Kundansvar och kundkontakter

  • Fastighetschef Lina Seegh Lina Seegh Lina Seegh 040-691 71 57 E-post
  • Förvaltningsassistent Birgitta Branéus Birgitta Branéus Birgitta Branéus 040-691 71 13 E-post
  • Fastighetsansvarig teknik Robert Niklasson Robert Niklasson Robert Niklasson 040-691 71 85 E-post

Kunddialogen i Vasakronan

Att träffa våra hyresgäster i olika sammanhang är en naturlig del av vår vardag. Ett av dessa viktiga möten är det återkommande Fokusmötet. Detta är ett bra tillfälle för er som kund att berätta om era förväntningar på oss, om era framtidsplaner eller eventuella förändringar. Om vad ni är nöjda eller mindre nöjda med. Vi strävar efter att hela tiden bli bättre och vi behöver er hjälp och feedback i vårt utvecklingsarbete.

Miljö & energi

Kontoret står för en stor del av ett företags eller en organisations miljöpåverkan. Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig "grön" el, se nedan.

Har du ytterligare frågor om lokalens miljöpåverkan är du välkommen att kontakta vår hållbarhetschef Anna Denell på anna.denell@vasakronan.se

Gröna hyresavtal
Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på Fastighetsägarnas hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
https://vasakronan.se/gronakontoret kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under https://vasakronan.se/om-vasakronan/vart-ansvar

Avfall & källsortering

Soprum med källsortering finns i passagen till Drottninggatan 38.
Sopsortering för följande fraktioner finns: papper, glas, metall, batterier, plast och wellpapp.

Butikshyresgästerna ombesörjer själva bortforsling av kartonger och papper.

Utomhusmiljö & snöröjning

Vasakronan tar hand om planteringar, städning av innergårdar samt snöröjning på fastigheten. Omkringliggande gator ansvarar kommunen för. Vid brister eller önskemål kontakta Vasakronan.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Kundtjänst 020-80 81 82.

Säkerhet & inpassering

Entréerna till fastigheten är låsta. För inpassering krävs kod, tag, nyckel eller insläpp via porttelefon.
Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m. i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren i sin försäkring.

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA

Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar:
• att utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen
• att släckutrustning finns till hands
• att utrymningsvägar hålls fria - gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
• att utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete hos Räddningstjänsten Syd.

Skyltning

Vasakronan ansvarar för hänvisningsskyltning, dvs. skyltning i och vid entréer och hissar. Ingen skyltning tillåts på fasaderna ut mot gatorna utan överenskommelse med Vasakronan.
Observera att skyltning på fasad är byggnadslovspliktig. 

Fastighetens historia

Fastigheten
Huset i tegel och sandsten byggdes 1908 på uppdrag av Skånska Handelsbanken. Vid bankens sammanslagning med Skandinaviska banken blev detta hus deras första avdelningskontor i Malmö. Vasakronan köpte fastigheten av SEB i slutet av 1990-talet. Byggnaden ritades av arkitekt August Stoltz.

Södra Förstadsgatan
Södra Förstadsgatan var från början en ren landsväg som trampades upp av bönderna när de gick in till stan med varor eller ville ner till havet för att fiska. Mot slutet av 1800-talet började landsvägen få stadskaraktär och förvandlas till en affärsgata. 1887 inleddes trafik med hästspårvagnar, trettio år senare elektrifierades dessa. Gatan är smal och trafiksituationen blev efter hand kaotisk. 1936 ersattes spårvagnarna med bussar. 1989 stängdes trafiken av helt och sträckan mellan Triangeln och Davidshallsbron blev gågata.

Bostad

Bostäderna förvaltas av Lifra,

För att komma i kontakt med deras kundtjänst ring 040-33 08 60, telefontid kl 8.00-12.15. Felanmälan kan göras via formulär på www.lifra.se eller på telsvar 040-653 62 99, vardagar mellan kl 8.00-16.00. Behöver du nå jouren på övrig tid ring 040-93 12 70, 16.00–07.00. OBS! Endast akuta ärenden mottages av jouren.

Vid frågor kring hyresavisering eller övriga frågor kontakta Anders Johansson, förvaltare på 040-653 62 62 skicka e-post till anders.johansson@lifra.se alternativt Helene Jönsson, förvaltningsassistent på 040-653 62 68 skicka e-post till helene.jonsson@lifra.se

Service i närområdet

I området finns ett stort utbud av restauranger, butiker och annan service.

Service i fastigheten

Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet och därför kan vi via vår tjänstepartner Coor erbjuda hjälp med en stor del av de andra uppgifter som måste lösas på ett företag, exempelvis telefoni, reception, konferens, vaktmästeri och restaurang/catering.

Läs mer om dessa erbjudanden på Coors serviceportal.

Kommunikationer

Promenadavstånd till strategiska platser i Malmö:
Triangeln - 5 minuter
Gustav Adolfs Torg - 2 minuter
Stortorget - 10 minuter
Centralstationen - 15 minuter

Information om buss- och tågtider finner du på Skånetrafikens hemsida.  

Parkering

Bilplatser finns att hyra på baksidan av fastigheten med infart från Stenhuggaregatan. Platserna disponeras av våra hyresgäster. För mer information om parkeringsplatser kontakta Vasakronan.

Det finns även möjlighet att hyra parkeringsplatser i parkeringshus såsom P-huset Anna. Detta parkeringshus förvaltas av Parkering Malmö.

Cyklar

Föredrar du att cykla kan du antingen parkera cykeln inne på gården som du når via Drottninggatan 38. Besökare kan parkera sina cyklar utmed gågatan.
Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller entréer.

Kom ihåg att låsa din cykel! Vasakronan ansvarar inte i något fall för eventuella stölder.

El & belysning

Vasakronan ansvarar för el och belysning på allmänna utrymmen.Hyresgästen tecknar egna elavtal med leverantör i de fall det inte finns undermätare i lokalen. Som hyresgäst kan du alltid köpa miljövänlig (grön) el via Vasakronan till självkostnadspris. Läs mer om detta under rubriken Miljö & Energi eller kontakta fastighetschefen för mer information.

Data, telefoni & TV

 

Ny lösning för våra bostadshyresgäster när det gäller TV och bredband 2017 är på gång. Det går att välja mellan olika leverantörer. Vid frågor kontakta Sydantenn 040-141880, info@sydantenn.se / www.sydantenn.se

Data och telefoni Hyresgästen ansvarar själv för sitt data- och telenät samt att ansluta sig till husets anslutningspunkt. Optisk kabel för bredband finns indragen i fastigheten.

Internet-access och övriga IT-tjänster för kontorslokaler, ej för bostäder. Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Excanto. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Excantos Servicedesk. Läs mer om Excantos tjänster i produktbladet nedan eller kontakta din fastighetschef för mer info. Du kan också läsa mer om Excanto på www.excanto.se

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Excanto. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Excanto. Kontakta Excantos kundservice för Vasakronan-fastigheter via support@excanto.se eller 08-545 726 16.

Inomhusklimat & rökning

I fastigheten finns stärkt självdragsventilation och mekaniskt styrd till och frånluft. Inställning av värmeflöde m.m. sker manuellt. Inställningar av klimat, till exempel temperatur och flöden sköts via driftteknikernas datorer.
Var tredje år genomförs OVK (obligatorisk ventilationskontroll) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

  • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite, eftersom den relativa fuktigheten då ökar. 
  • Tänk på att sommarklädda medarbetare kan frysa om inomhustemperaturen är för låg. Låt därför inomhustemperaturen i viss mån följa utomhustemperaturen. 
  • Se till att möbler eller annan inredning inte hindrar flöden från radiatorer (värme) och luftventiler samt termostatventiler.
  • Rökning är inte tillåten på allmänna platser. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten eller till egen terrass. Tänk på att inte stå för nära entréer så att rök kommer in i fastigheten.

Skötsel & underhåll av lokalen

Hyresgästen ansvarar för underhåll i den egna lokalen, till exempel golvvård, inoljning av köksbänkar och lampbyte. Se även hyreskontraktet eller kontakta Vasakronan för mer information.

Ombyggnad

För ombyggnad krävs skriftligt tillstånd från Vasakronan.
Kontakta Vasakronan för att diskutera möjligheter, genomförande, materialval och återställningsansvar.