Välkommen till
Översten

Dag Hammarskjölds väg 32 Översten

Kundservice & felanmälan

018-489 20 40
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Dina kontaktpersoner

Nyheter

2023-06-02

Asfaltering stora garaget

Den 14 och 15 Juni från kl. 19.00 båda dagarna kommer det att pågå arbete med asfaltering vid garagenedfarten till det stora garaget (södra delen av området). Dagtid kommer det att fungera att använda garaget, men efter 19.00 kommer det vara stängt.

2023-05-12

Markarbeten vid Läkemedelsverket

SH-bygg ska utföra tätskiktsarbetet vid Läkemedelsverkets östra entré på Dag Hammarskjölds väg 44. Arbetet påbörjas nu på måndag 2023-05-15 och beräknas pågå fram till och med 2023-08-18. Under semesterveckorna 28-31 kommer ingen verksamhet att pågå. Framkomligheten vid trottoaren vid Läkemedelsverket kommer att påverkas då det kommer vara en arbetsplatsyta där.

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del i vårt miljöarbete
På Vasakronan strävar vi efter att utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och kunna reducera vår gemensamma miljöpåverkan. Källsortering är en viktig del i vårt miljöarbete. Avfallshanteringen i fastigheten går till på följande sätt:

Hyresgäster i Översten har miljöbod utanför entré 32 A samt intill huset Generalen som ligger mittemot entré 32 B. I miljöboden finns för närvarande följande fraktioner:

 • Brännbart
 • Organiskt
 • Hårdplatsförpackningar
 • Glas
 • Pappersförpackningar
 • Batterier
 • Metallförpackningar
 • Lågenergilampor
 • Glödlampor
 • Tidningar
 • Wellpapp

Hyresvärden ansvarar bara för de fraktioner som är uppmärkta i miljöboden. Övrigt avfall är hyresgästens eget ansvar t.ex. grovsopor, elektronikskrot m.m.
Hyresgästen kan beställa egen hämtning via hyresvärdens entreprenör Ragn-Sells eller Samtek.

Tömning sker regelbundet och efter behov av Samtek.

Vasakronan ansvarar endast för de i miljörummet uppmärkta fraktionerna. Övriga fraktioner är ditt eget ansvar som hyresgäst. Tomma tonerkasetter, färgband etc. återlämnar du till din leverantör för återvinning. Tänk på att gammal elektronik (t.ex. mikrovågsugn, datorer, TV- och videoapparater) tas om hand av din leverantör, så kallat producentansvar

För att beställa egen hämtning av övriga fraktioner, kontakta Vasakronans avfallsentreprenör Samtek eller Ragn-Sells.

Välsorterat avfall betalar sig!
Avfallshanteringen finansieras genom att hyresgästerna betalar enligt självkostnadsprincipen. God källsortering bidrar till att kostnaderna sjunker genom att vissa fraktioner ger intäkter. Detta gäller t.ex. papper, wellpapp och plast. Det är följaktligen en ekonomisk fråga att sortera rätt. Utseparerat vitt papper ger t.ex. en större intäkt än papper som är blandat. 

Tack för att du källsorterar!

Snöröjning & istappstelefon

Svensk Markservice har hand om snöröjning och sandning i Uppsala Science Park. Vid brister eller önskemål kontakta kundtjänst på telefon 018-489 20 40 eller kundtjanst@vasakronan.se.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst, 08-566 206 00.

Istappstelefonen, telefon 020-47 82 77, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på fastigheter i Uppsalaområdet. Det går även att rapportera in via deras hemsida, Istappstelefonen.

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

 • Utrymningsplan ska finnas på väl synliga platser i lokalen.
 • Släckutrustning finns till hands inuti hyresgästens lokaler (inköp, installation, reparation, underhåll och service).
 • Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
 • All brandskyddsutrustning (sprinkler, brandlarm, brandsläckare etc.) hålls fria från förhindrande föremål.
 • Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.
 • All personal och vikarier känner till utrymningsplanen samt arbetsuppgifter vid brand.
 • Rapportera eventuella tillbud till Vasakronan.
 • Fylla i en ”Skriftlig Redogörelse av Brandskydd” för berörda verksamheter, som sedan skickas in till brandförsvaret via Vasakronan.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete hos Uppsala Brandförsvar.

Utrymning
Hyresgästen ansvarar själv för återsamlingsplats och brandövningar samt utrymningsvägar, utrymningsplan och släckutrustning i den egna lokalen. För allmänna utrymmen ansvarar Vasakronan för utrymningsvägar och utrymningsplan.

Vill du veta mer om arbetsgivarens ansvar gällande utrymning, läs informationen angående utrymning på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Utrustning
Vasakronans hyresgäster har rabatt på brandskyddsutrustning hos ett antal leverantörer. Kontakta ansvarig drifttekniker för vidare information, se rubriken Kontaktuppgifter.

Brandtillsyn
Sker enligt ”Lag om skydd mot olyckor” som trädde i kraft 01.01.2004. Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida » www.msb.se

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad verksamhet
Vasakronan är ett klimatneutralt och miljöcertifierat företag enligt ISO 14001. Fastigheter står idag för nästan 40 procent av energianvändningen i Sverige och påverkar miljön under hela sin livscykel – från planering, projektering och byggskede via förvalting, ombyggnad och rivning. Vi arbetar därför kontinuerligt med driftoptimering och energiinvesteringar i syfte att minska energianvändningen i våra fastigheter. Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst vara med och göra stor skillnad, både när det gäller er egen förbrukning och vår gemensamma miljöbelastning.

Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Kontoret står för en stor del av ett företags miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning. Därför har vi tagit fram konceptet Det gröna kontoret, där vi ger våra hyresgäster möjligheten att på ett lätt och smidigt sätt miljöanpassa sitt kontor. Det gröna kontoret omfattar miljömedvetna lösningar för såväl avvecklingen och flytten av det gamla kontoret som servicetjänsterna och energiförbrukningen i det nya kontoret.

För mer information om hur vi tillsammans kan göra stor skillnad både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning kan du klicka dig vidare här: Det gröna kontoret.

Gröna hyresavtal
Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på Fastighetsägarnas hemsida.

Grön el
Som hyresgäst i fastigheten tecknar ni själva elavtal med valfri leverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni också möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig (grön) el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Om du vill teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt maila till vasakronan@energi-sverige.se.

Lokalens koldioxidutsläpp = noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Detta förutsatt att ni använder miljöriktig (grön) el enligt ovan.

Säkerhet & inpassering

Öppettider
Entréerna är öppna vardagar mellan kl. 06.00 – 18.00, övriga tider behövs nyckel.

Säkerhet
Generellt gäller att du som hyresgäst svarar för ditt företags eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m i den egna lokalen). Kontakta ert försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för er försäkring.
Securitas AB sköter bevakningen i området. Telefonnummer till deras Contact centre är 010-470 57 69.

Hiss
I fastigheten finns hiss i anslutning till entrén, för att komma till källarplan behövs nyckel. Ifall hissen skulle stanna så finns direktkoppling till hissentreprenör via larmknappen.

Lastkaj & leveranser

För hjälp med godshantering, kontakta vår tjänsteleverantör Coor på telefon 010-559 64 00 eller e-mail hyresgast@coor.com.

Du hittar också mer information på deras serviceportal:

» Länk till Coors serviceportal för Uppsala Science Park

Allmänna uteplatser & terrasser

Svensk Markservice har hand om skötsel av grönområden och städning i Uppsala Science Park. Vid brister eller önskemål kontakta kundtjänst på telefon 018-489 20 40 eller kundtjanst@vasakronan.se.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Internet-access och övriga IT-tjänster
Den här fastigheten är ansluten till e-Net, ett fibernät med internetaccess som ägs och drivs av Vasakronans IT-partner Advania. Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via Advania eller annan valfri leverantör. Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer alltid genomföras i samråd med Advania och genomföras enligt Vasakronans projekteringsanvisning för IT-installationer. Kontakta alltid Advania för mer information om du avser att köpa IT-tjänster från någon annan leverantör.
För dig som är kund hos Vasakronan har Advania tagit fram anpassade erbjudanden för bland annat projektering och installation av fast och trådlöst nätverk, flytt och installation av servrar och övrig IT-utrustning, molnlösningar för mail, datalagring, backup med mera. För kunder med lite högre krav erbjuder Advania även kompletta lösningar med servrar, datalagring, backup och drift via Advanias egna datacenter samt personlig hjälp och support via telefon och mejl för samtliga IT-frågor. För mer information, kontakta Advania. Glöm inte att berätta att du är kund hos Vasakronan för att få tillgång till rätt erbjudande.
Advania08-545 726 16Mejl: support.re@advania.seBeställning av Internetaccess Fastighet och bygg | Advaniawww.advania.se
Inom telefoni erbjuder vår tjänsteleverantör Coor flera olika lösningar, både gällande teknik och bemanning.

» Länk till Coors serviceportal för Uppsala Science Park

Inomhusklimat

Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Ventilation, värme och kyla
Fastigheten har mekaniskt till- och frånluftssystem. Drifttider för ventilationssystemet är vardagar under ordinarie kontorstider för kontor och vardagar samt helger ordinarie butikstider för butiker.

Fastigheten värms med fjärrvärme (klimatneutral till 100 % i Uppsala). Framledningstemperaturen för radiatorerna styrs via utetemperatur.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

Här hittar du fler tips för ett bra inomhusklimat året runt:

I Värdens Pocket kan du också läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Rökning

Från den 1 juli 2019 blir det enligt ett riksdagsbeslut förbjudet att röka vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Förbudet omfattar all rökning, även e-cigaretter. Beslutet har fattats av Riksdagen som även lägger ansvaret för att rökförbudet efterlevs vid gemensamma entréer på oss som fastighetsägare.
Om entrén till lokalen ligger i direkt anslutning till gatan är det den som har verksamhet i lokalen som ansvarar för rökförbudet. Det innebär exempelvis att affärsinnehavare med egen entré är ansvarig för att informera om att rökförbudet gäller.

Vill du veta mer om den nya lagen kan du läsa mer här.

Service i fastigheten

Städning
Trapphusen och de gemensamma ytorna städas av Städservice i Uppsala AB.

Övrig service
Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Därför kan vi genom vår tjänstepartner Coor erbjuda hjälp med en stor del av de andra uppgifter som måste lösas på ett företag, t ex konferens, reception, telefoni, vaktmästeri och städning av den egna lokalen.

Kontakta Coor på telefon 010-559 64 00 eller e-mail hyresgast@coor.com för att höra mer, du hittar också information på deras serviceportal:

» Länk till Coors serviceportal för Uppsala Science Park

Service i närområdet

Fastigheten ligger bara några minuters cykelväg från Uppsalas innerkärna med alla dess butiker och caféer. Med restauranger och träningscenter på Uppsala Science Park samt 10-15 minuters gångavstånd till centralstationen finns helt enkelt all tänkbar service och kommunikation inom räckhåll.

Bankomat
Närmsta uttagsautomat ligger vid huvudentrén till Akademiska Sjukhuset på Sjukhusvägen.

Närservice
Apotek Hjärtat vid Akademiska Sjukhuset, ingång 70.

ICA Nära Rosendal på Torgny Segerstedts allé 25
ICA Nära Hörnan på Artillerigatan 16.

Systembolaget på Dragarbrunnsgatan 48A.

Träning och hälsa
Friskis och Svettis finns i Stallet på Dag Hammarskjölds väg 58, Friskis och Svettis.

Restauranger och butiker
Restaurang Hubben i Hubben på Dag Hammarskjölds väg 38, serverar dagligen lunchbuffé.
Sven Dufva på Dag Hammarskjölds väg 40. Serverar trerätters buffé vardagar mellan kl. 11.00 – 13.00. Här kan du även boka grupp- och affärsluncher eller beställa catering. För mer information se restaurangens hemsida Restaurang Sven Dufva.

Kioskburen finns mitt i Uppsala Science Park på Dag Hammarskjölds väg 28.

Övrig service
Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Därför kan vi genom vår tjänstepartner Coor erbjuda hjälp med en stor del av de andra uppgifter som måste lösas på ett företag, t ex konferens, reception, telefoni, vaktmästeri och städning av den egna lokalen.
Kontakta Coor på telefon 010-559 64 00 eller e-mail hyresgast@coor.com för att höra mer, du hittar också information på deras serviceportal:
» Länk till Coors serviceportal för Uppsala Science Park

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Buss
Flera av stadsbussens linjer samt ett par regionala bussar går till Uppsala Science Park. Närmaste hållplatserna är Uppsala Science Park på Dag Hammarskjölds väg eller Akademiska södra på Sjukhusvägen. För tidtabeller och mer info se ULs hemsida.

Tåg
Den som tar tåget kommer till Uppsalas resecentrum, varifrån det går bussar till Uppsala Science Park. Bussarna går längst kungsgatan framför stationshuset.

Cykel
Det finns fina cykelvägar från centrum upp till Uppsala Science Park. Enklast är att cykla genom stadsparken och sedan parallellt med Akademiska sjukhuset. Samma väg passar givetvis lika bra för en promenad. Det tar ca 10 – 15 minuter att gå!

Bil
Från E4:an tar man av mot Uppsala södra och kör mot Akademiska sjukhuset/Dag Hammarskjölds väg.

Bilpool
I Uppsala Science Park, på parkeringsytan mellan Dag Hammarskjölds väg 26, finns en miljövänlig bilpool som är tillgänglig för alla. För medlemskap och villkor se M bilpools hemsida (fd Sunfleet).

Parkering & laddplatser

Parkeringsmöjligheter
I Uppsala Science Park erbjuds både mark- och garageplatser. Det finns två garage på området:

 • Det Stora garaget ligger bakom Staben på Dag Hammarskjölds väg 46 och har 5 plan. Laddplatser finns på plan -2 för den som behöver ladda sin elbil.
 • MTC-garaget ligger i huset MTC på Dag Hammarskjölds väg 14 och där finns endast förhyrda platser. Garaget är låst dygnet runt och inpassering sker med kod.

Öppettider i garagen är: vardagar kl. 06.00-23.00, lördag – söndag kl. 06.00-21.00.
Laddstolpar
Vid majoriteten av alla parkeringsplatser finns motorvärmarstolpar som är konverterade till att även kunna ladda en elbil. Uttagen stödjer både timerstyrt motorvärmebruk och långsamladdning som tillåter 2,4 kW. och fungerar att ladda vissa elbilstyper som inte har 16 Amp spärr. Se dokumentet ”Instruktion laddstolpar USP” för användarinstruktion.

Parkman
Parkeringsbolaget Parkman ansvarar för parkeringarna på området. Till Parkman kan du vända dig om du vill komma igång med digitala parkeringstillstånd. Det går även bra att betala sin parkering via app. Tillstånd gäller på både mark- och garageplatser.
Kontaktuppgifter Parkman:

 • Kundtjänst (ärenden rörande parkering, t.ex. kvitton och kontrollavgifter) 08-734 30 00, info@parkman.nu
 • Uthyrning (ärenden rörande hyra av plats) 08-734 30 00 (knappval 2), uthyrning@parkman.nu

Priser fr.o.m. den 1/9 2019 är:

 • 30 dagar: 900 kr
 • 1 dygn: 120 kr
 • Per timme: 40 kr vardagar mellan kl 06.00-18.00 (max 120 kr, vilket ger 1 dygn) och 15 kr vardagar mellan kl 18.00-06.00 samt lördag och söndag.

Cykelparkering

På området finns gott om cykelställ och för de som arbetar eller är på besök i Översten finns det på långsidan av huset in mot området.

Det är förbjudet att ställa cyklar i trapphus och entréer.

Vid BiomedIT I på Dag Hammarskjölds väg 52 finns det en cykelpumpsstation för den som behöver fylla på i däcken.