KUNDSERVICE & felanmälan

018-489 20 40
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Skicka via formulär istället:
 • Dra filer hit eller

Dina kontaktpersoner

Visste du att Hyresgästinfo även finns som app för både iPhone och Android?

Med den har du all fastighetsinformation i fickan och kan få hjälp, felanmäla eller kontakta rätt person direkt från mobilen

Skaffa i Appstore Skaffa i Google Play

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del i vårt miljöarbete
På Vasakronan strävar vi efter att utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och kunna reducera vår gemensamma miljöpåverkan. Källsortering är en viktig del i vårt miljöarbete. Avfallshanteringen i fastigheten går till på följande sätt:

Fastighetens miljöstationer
Inom fastigheten finns två miljöstationer:

Den ena miljöstationen är till för bostadshyresgäster och ligger innanför entrén på Bredgränd 15. För inpassering gäller nyckel.

Den andra miljöstationen är till för butiker, kontor och restauranger och är belägen vid varuintaget på Bredgränd 19. För inpassering gäller kod.

Följande fraktioner sorteras:

•Tidningar
•Wellpapp, kartong
•Metallförpackningar
•Plastförpackningar
•Pappersförpackningar
•Krymp & streckfilm
•Ofärgat och färgat glas
•Lysrör
•Lågenergilampor
•Glödlampor
•Små batterier
•Brännbart
•Matavfall
•Deponi

Tömning sker regelbundet av RenoNord (brännbart- och matavfall) och Ragn-Sells (övriga fraktioner).

Vasakronan ansvarar endast för de i miljörummet uppmärkta fraktionerna. Övriga fraktioner är ditt eget ansvar som hyresgäst. Tomma tonerkasetter, färgband etc. återlämnar du till din leverantör för återvinning. Tänk på att gammal elektronik (t.ex. mikrovågsugn, datorer, TV- och videoapparater) tas om hand av din leverantör, så kallat producentansvar

För att beställa egen hämtning av övriga fraktioner, kontakta Vasakronans avfallsentreprenör Suez eller Ragn-Sells.

Välsorterat avfall betalar sig!
Avfallshanteringen finansieras genom att hyresgästerna betalar enligt självkostnadsprincipen. God källsortering bidrar till att kostnaderna sjunker genom att vissa fraktioner ger intäkter. Detta gäller t.ex. papper, wellpapp och plast. Det är följaktligen en ekonomisk fråga att sortera rätt. Utseparerat vitt papper ger t.ex. en större intäkt än papper som är blandat. 

Tack för att du källsorterar!

Utomhusmiljö & snöröjning

Vasakronan ser till att planteringar, städning av yttre gemensamma områden samt snöröjning och sandning sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Uppsala kommun för.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst, 08-566 206 00.

Istappstelefonen, telefon 020-47 82 77, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på fastigheter i Uppsalaområdet. Det går även att rapportera in via deras hemsida, Istappstelefonen.

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

 • Utrymningsplan ska finnas på väl synliga platser i lokalen.
 • Släckutrustning finns till hands inuti hyresgästens lokaler (inköp, installation, reparation, underhåll och service).
 • Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
 • All brandskyddsutrustning (sprinkler, brandlarm, brandsläckare etc.) hålls fria från förhindrande föremål.
 • Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.
 • All personal och vikarier känner till utrymningsplanen samt arbetsuppgifter vid brand.
 • Rapportera eventuella tillbud till Vasakronan.
 • Fylla i en ”Skriftlig Redogörelse av Brandskydd” för berörda verksamheter, som sedan skickas in till brandförsvaret via Vasakronan.

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete hos Uppsala Brandförsvar.

Utrymning
Delar av fastigheten är utrustade med automatiska brandlarm med direktkoppling till brandkåren.

Vid utrymningslarm i hyresgästens egna lokal, skall lokalen utrymmas.

Hyresgästen ansvarar själv för återsamlingsplats och brandövningar samt utrymningsvägar, utrymningsplan och släckutrustning i den egna lokalen. För allmänna utrymmen ansvarar Vasakronan för utrymningsvägar och utrymningsplan.

Vill du veta mer om arbetsgivarens ansvar gällande utrymning, läs informationen angående utrymning på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Utrustning
Vasakronans hyresgäster har rabatt på brandskyddsutrustning hos ett antal leverantörer. Kontakta ansvarig drifttekniker för vidare information, se rubriken Kontaktuppgifter.

Brandtillsyn
Sker enligt ”Lag om skydd mot olyckor” som trädde i kraft 01.01.2004. Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida » www.msb.se

 

Skyltning

Fastigheten har ett skylt- och profilprogram, som reglerar skyltning i syfte att skapa en attraktiv exteriör. Skyltning och övrig dekor på fastighetsfasaden måste alltid ske i samråd med Vasakronan.

Hänvisningsskyltar
Första uppsättningen skyltar vid inflytt beställs och bekostas av Vasakronan. Det inkluderar hänvisningsskyltar i och vid entré samt i hiss. Vid förändringar, namnbyten samt skyltar till andrahandshyresgäster kontaktas ansvarig fastighetschef. Den nya skyltningen bekostas av hyresgästen.

Fasadskyltar
För vidare information angående att disponera byggnadens fasad eller annan yta för ljusreklam, skyltning, antenner m.m. var vänlig kontakta ansvarig fastighetschef. Observera att många skyltar kräver byggnadslov.

Miljö & energi

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på Guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, så som energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter. Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär på så sätt ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan. Läs mer om LEED-certifiering här: SGBC – Om LEED

Kontoret står för en stor del av ett företags miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning. Därför har vi tagit fram konceptet Det gröna kontoret, där vi ger våra hyresgäster möjligheten att på ett lätt och smidigt sätt miljöanpassa sitt kontor. Det gröna kontoret omfattar miljömedvetna lösningar för såväl avvecklingen och flytten av det gamla kontoret som servicetjänsterna och energiförbrukningen i det nya kontoret.

För mer information om hur vi tillsammans kan göra stor skillnad både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning kan du klicka dig vidare här: Det gröna kontoret.

Gröna hyresavtal
Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på Fastighetsägarnas hemsida.

Grön el
Som hyresgäst i fastigheten tecknar ni själva elavtal med valfri leverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni också möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig (grön) el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Om du vill teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt maila till vasakronan@energi-sverige.se.

Lokalens koldioxidutsläpp = noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Detta förutsatt att ni använder miljöriktig (grön) el enligt ovan.

Energideklaration
Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i fastigheten. Deklarationen görs av en energiexpert tillsammans med fastighetsägaren. Den visar hur mycket energi som går åt och ger råd om hur fastigheten kan bli mer energismart. Mer information hittar du på Boverkets webbplats: www.boverket.se/energideklaration/

Säkerhet & inpassering

Allmän information
De yttre entrédörrarna på Bredgränd 15 och på Bangårdsgatan 20 är öppna måndag-söndag 06.00-24.00,  övrig tid gäller kod, nyckel eller tagg.

Den yttre entrédörren på Kungsgatan 57b är öppen måndag-fredag 07.00-19.00, övrig tid gäller kod eller nyckel.

Galleriaentrén vid Bangårdsgatan samt Dragarbrunnsgatan är öppen måndag-söndag 07.00-22.00. Övrig tid är entrén stängd.

För övriga entréer sker inpassering med kod eller nyckel.

För nycklar och taggar till allmänna utrymmen ansvarar Vasakronan.

Fastigheten är utrustad med porttelefoni.

Hiss
För galleria-hissen samt hissen på Bredgränd 15 gäller kod eller tagg. Båda hissarna har direktkoppling till hissentreprenör via larmknappen.

Säkerhet
Generellt gäller att du som hyresgäst svarar för ditt företags eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m. i den egna lokalen). Kontakta ert försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för er försäkring.

Bevakning
Bevakningen i området sköts av All-Bevakning i Uppsala på uppdrag av Vasakronan. Bevakning av allmänna ytor i kvarteret sker dygnet runt och ronderingar av allmänna utrymmen sker regelbundet.
Telefonnummer till All Bevaknings jour är 018-13 00 03.

Ska ni ha evenemang som pågår kvällar och helger? Se till att informera ansvarig väktare på All-Bevakning i god tid via info@all-bevakning.se eller via deras hemsida Allbevakning.nu

Kameraövervakning

Garaget samt trapphusen på Bredgränd 15, Kungsgatan 57B och Bangårdsgatan 20 från entréplan ner till källarplan är kameraövervakade för att förebygga, upptäcka och förhindra brott. Filmat material lagras nödvändig tid, dock högst 2 månader. Vårt väktarbolag All-bevakning samt Fastighetsansvarig teknik för fastigheten är mottagare.  

Ni har rätt till/att:

 • tillgång, rättelse och radering av material.
 • återkalla ert samtycke av kameraövervakningen.
 • inge klagomål om kameraövervakningen.

För att nå personuppgiftsansvarig kontakta vår Kundtjänst på 018-489 20 40 eller kundtjanst@vasakronan.se  

Här kan du hitta mer information om vår behandling av personuppgifter.

Posthantering

De närmaste postlådorna finns på Dragarbrunnsgatan 50, Kungsängsgatan 12, Drottninggatan 1 eller vid Resecentrum på Olof Palmes plats 4.

Närmaste postombud finns i Svavagallerian på Dragarbrunnsgatan 50 och företagscenter finns vid Skolgatan 8 eller Björkgatan 77.

Om ni önskar hjälp med posthämtning och leverans, kontakta vår tjänstepartner Coor på telefon 010-559 57 30, e-mail hyresgast@coor.com, eller läs mer på deras serviceportal:

» Länk till Coors serviceportal för Vasakronan

Godshantering

För hjälp med godshantering, kontakta vår tjänsteleverantör Coor på telefon 010-559 57 30 eller e-mail hyresgast@coor.com.

Du hittar också mer information på deras serviceportal:

» Länk till Coors serviceportal för Vasakronan

Kontorshotell

Svava Kontorshotell
Besöksadress: Kungsgatan 57B

Välkommen!
Här samsas och trivs flera småföretagare med varierande verksamhet och storlek. Här kan man hyra ett eller flera låsbara kontorsrum med ljusa ytskikt, i kontorshotellet finns ett tjugotal kontor från ca 10 kvm upp till flerrumslösningar på ca 40 kvm. Du får en arbetsplats mitt i centrala Uppsala med närhet till det mesta du behöver; restauranger, caféer, shopping och resecentrum. Det går därför snabbt att uträtta lunchärenden och liknande.

Kontorshotellet är anpassat för dig som söker en kostnadseffektiv lösning. Samtliga kontorsrum har tillgång till bredband, och som hyresgäst har du även tillgång till gemensamt pentry och konferensrum.

Kontrakt
I hyran ingår el, värme och fastighetsskatt.

Städning
Ingår på alla gemensamma ytor.

Växter

Det finns gröna växter i många av de gemensamma utrymmena på kontorshotellet. Dessa sköts om av växtföretaget Inredningstaktik. Vattning sker var tredje vecka.

Inre underhåll
Som hyresgäst ansvarar du för underhåll i den egna lokalen, till exempel målning av tak och väggar, golvvård och lampbyten. Alla detaljer hittar du i ditt hyresavtal.

Särskild omvårdnad om golven krävs då dessa är utsatta för hård belastning. En ordentlig entrématta stoppar den värsta smutsen. Titta också efter märken från stolar som kan undvikas med möbeltassar eller skyddande plastunderlägg.

Om ni önskar hjälp med städning och underhåll av er lokal så finns detta i vår tjänsteleverantör Coors utbud. Kontakta Coors kundtjänst på telefon 010-559 57 30 eller e-mail kundtjanst@coor.com.

Du hittar också mer information på deras serviceportal:
» Länk till Coors serviceportal för Vasakronan

Konferensrum
I kontorshotellet finns ett konferensrum. Tillgång till konferensrummet ingår i hyran och kan bokas via en kalender i anslutning till rummet. Det finns även ett mindre mötesrum som inte är bokningsbart.

Ansvarig för kontorshotellet är

Anna-Carin Gustafsson, Förvaltningsassistent
Telefonnummer: 018-489 20 65
anna-carin.gustafsson@vasakronan.se

Bostad

Förvaltare för bostäderna
Sedan den 1 juni 2015 sköter Fastighetssnabben AB förvaltningen av Vasakronans bostäder i Uppsala. Fastighetssnabben hanterar därmed felanmälan, hyresavisering samt era dagliga frågor och ärenden angående ert boende. Vasakronan kvarstår som ägare.

Fastighetssnabben har funnits i drygt 35 år. De utför alla förekommande arbeten inom drift och förvaltning av fastigheter. Fastighetssnabben finns etablerat på 12 orter mellan Uppsala i söder och Kiruna i norr. Läs gärna mer på hemsidan www.fastighetssnabben.se.

För att komma i kontakt med Fastighetssnabbens kundtjänst ringer du 0771-90 80 00, vardagar mellan 07.00-16.00.

Du kan även skicka in felanmälan via e-post till felanmalan@fastighetssnabben.se samt, vid frågor kring hyresavisering eller övriga frågor, forvaltare@fastighetssnabben.se.

Behöver du nå jouren på övrig tid kommer du till SOS Alarm (samma telefonnummer som ovan) 16.00–07.00. OBS! Endast akuta ärenden mottages av jouren.

Uppsägningar av hyresavtal postas per brev till följande adress:

Vasakronan AB
c/o Fastighetssnabben AB
Box 1449
801 39 Gävle

Din lokal

El & belysning

Grön el
Som hyresgäst i fastigheten tecknar ni själva elavtal med valfri leverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni också möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig (grön) el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Om du vill teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt maila till vasakronan@energi-sverige.se.

För mer information, kontakta din fastighetschef eller läs mer i Hyresgästerbjudande el.

Lokalens koldioxidutsläpp = noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Detta förutsatt att ni använder miljöriktig (grön) el enligt ovan.

Belysning
Belysningen i trapphus, entréer, garage och miljöstation är närvarostyrd.

Data, telefoni & TV

Internet-access och övriga IT-tjänster
Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolits Servicedesk.

Läs mer om Visolits tjänster i produktbladet nedan eller kontakta ansvarig fastighetschef för mer info.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Visolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit.

Kontaktuppgifter till Visolit
www.visolit.se support.excanto@visolit.se
Växel: 08-545 72 600
Kundsupport: 08-545 72 616

Inom telefoni erbjuder vår tjänsteleverantör Coor flera olika lösningar, både gällande teknik och bemanning.

> Länk till Coors serviceportal för Vasakronan” href=”https://portal.coor.com/vasakronan/vasakronan/” target=”_blank”>» Länk till Coors serviceportal för Vasakronan

TV
Hyresgäster som önskar TV-uttag i den egna lokalen kan beställa detta mot självkostnad – kontakta ansvarig drifttekniker. Kabel-TV finns i fastigheten. Önskas ett större utbud rekommenderas Comhem.

Inomhusklimat & rökning

Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Ventilation, värme och kyla
Fastigheten har mekaniskt till- och frånluftssystem. Drifttider för ventilationssystemet är vardagar under ordinarie kontorstider för kontor och vardagar samt helger ordinarie butikstider för butiker.

Fastigheten värms med fjärrvärme (klimatneutral till 100 % i Uppsala). Framledningstemperaturen för radiatorerna styrs via utetemperatur.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

Här hittar du fler tips för ett bra inomhusklimat året runt:

I Värdens Pocket kan du också läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Rökning

Från den 1 juli 2019 blir det enligt ett riksdagsbeslut förbjudet att röka vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Förbudet omfattar all rökning, även e-cigaretter. Beslutet har fattats av Riksdagen som även lägger ansvaret för att rökförbudet efterlevs vid gemensamma entréer på oss som fastighetsägare.
Om entrén till lokalen ligger i direkt anslutning till gatan är det den som har verksamhet i lokalen som ansvarar för rökförbudet. Det innebär exempelvis att affärsinnehavare med egen entré är ansvarig för att informera om att rökförbudet gäller.

Vill du veta mer om den nya lagen kan du läsa mer här.

Skötsel & underhåll av lokalen

Som hyresgäst ansvarar du för underhåll i den egna lokalen, till exempel golvvård, målning av tak och väggar och lampbyten. Alla detaljer hittar du i ditt hyresavtal. Kontakta ansvarig fastighetschef vid frågor.

Vid inflyttning överlämnas städ- och skötselinstruktioner för de material som finns i lokalen. Särskild omvårdnad om golven krävs då dessa är utsatta för hård belastning. En ordentlig entrématta stoppar den värsta smutsen. Titta också efter märken från stolar som kan undvikas med möbeltassar eller skyddande plastunderlägg.

Om ni önskar hjälp med städning och underhåll av er lokal så finns detta i vår tjänsteleverantör Coors utbud. Kontakta Coors kundtjänst på telefon 010-559 57 30 eller e-mail kundtjanst@coor.com.

Du hittar också mer information på deras serviceportal:

» Länk till Coors serviceportal för Vasakronan

Service i närområdet

Fastigheten ligger ett stenkast från Uppsalas gågata med alla dess butiker, restauranger och caféer, och med några minuters promenad till Uppsala Centralstation/Resecentrum kan kontoret knappast ligga mer centralt. All tänkbar service och kommunikation finns helt enkelt inom räckhåll.

Bankomat
Närmsta uttagsautomat ligger på Dragarbrunnsgatan 49 eller i Forumgallerian på Kungängsgatan 14.

Närservice
Apoteket Kronan på Svartbäcksgatan 8.
Apoteksgruppen på Dragarbrunnsgatan 48B.
Hemköp i Svavagallerian på Dragarbrunnsgatan 50.
ICA Nära på Vretgränd 9.
Systembolaget på Dragarbrunnsgatan 48A.

Träning och hälsa
Fitness 24 Seven på Påvel Snickares gränd 1.
Fitness 24 Seven på Bangårdsgatan 9.
Actic Uppsala Centralbadet på S:t Persgatan 4.

Övrig service
Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Därför kan vi genom vår tjänstepartner Coor erbjuda hjälp med en stor del av de andra uppgifter som måste lösas på ett företag, t ex konferens, reception, telefoni, vaktmästeri och städning av den egna lokalen.

Kontakta Coor på telefon 010-559 57 30 eller e-mail hyresgast@coor.com för att höra mer, du hittar också information på deras serviceportal:

> Länk till Coors serviceportal för Vasakronan” href=”https://portal.coor.com/vasakronan/vasakronan/” target=”_blank”>» Länk till Coors serviceportal för Vasakronan

Restider presenteras tillsammans med yta.se.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Med ett par minuters promenad till Uppsala Centralstation/Resecentrum kan kontoret knappast ligga mer centralt och det är enkelt att transportera sig till och från kontoret med såväl cykel eller bil som kommunalt.

Tåg
Uppsala Centralstation och Resecentrum är ett kommunikationsnav för buss- och tågtrafik. Avståndet till Stockholms Central är tidsmässigt ca 40 minuter från Uppsala och hit kör såväl SJ som SLs pendeltåg flera gånger i timmen. Pendeltåget stannar även på Arlanda. Upptåget, som trafikerar Gävle-Uppsala, har många dagliga avgångar.

Länk till SJs webbplats
Länk till SLs webbplats

Buss
Närmaste busstation är Uppsala Centralstation/Resecentrum. Från Centralstationen och Resecentrum går förutom flertalet stadsbussar även regionala bussar mot såväl Enköping eller Västerås som Norrtälje och Östhammar. 

Busstationen Stadshuset på Kungsgatan ligger också bara några minuters promenad bort.

För tidtabeller och mer info se ULs hemsida:
Länk till Uppsala Buss (UL) webbplats

Bilpool
I parkeringsgaraget på nedre plan med infart Dragarbrunnsgatan 50 finns en elpoolbil från Sunfleet som är tillgänglig för alla.

För medlemskap och villkor se Sunfleets hemsida.

Parkering

Parkering och besöksparkering
Parkeringsmöjligheter finns i garaget på de två nedre planen, med infart från Dragarbrunnsgatan 50. Maxhöjden för fordon i garaget är 2,0 m. I garaget finns totalt 126 platser: 51 platser på nedre plan och 75 på övre plan.

Garagets öppettider är 06.00-24.00 alla dagar, övrig tid sker inpassering med kod.

I garaget finns det P-automater och möjlighet att betala sin parkering via betalapp.

Aimo Park ansvarar för betalautomater och uthyrningen av parkeringsplatser, så för att hyra en p-plats kontakta Aimo Parks kundtjänst på telefonnummer 0771-96 90 00 eller besök deras hemsida: www.aimopark.se.

Elladdplatser
På övre plan i parkeringsgaraget finns 1 parkeringsplats utrustad med laddstolpe för laddning av elfordon. För laddning gäller laddplatsbiljett som betalas via parkeringsautomaten.

Vasakronan ansvarar för elladdplatserna, för frågor kontakta kundservice på telefon 018-489 20 40 eller kundservice@vasakronan.se.

M (f.d. Sunfleet) biluthyrning 
I garaget har M en bilpool där man genom en app i telefonen loggar in och hyr en av deras bilar som finns här. Läs mer på M:s hemsida om vilken bil som finns i detta garage och hur man går vidare för att boka dem.

https://www.sunfleet.com/m-stockholm/

Cyklar

Cykelparkering
Cykelparkering för hyresgäster finns på husets två nedre plan. Tillgång till cykelrummet fås genom tagg eller nyckel.

Allmänna cykelställ finns utanför fastigheten på Dragarbrunnsgatan.

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller entréer. Kom ihåg att låsa din cykel – Vasakronan ansvarar inte för eventuella stölder.